Boglár 1211-ben a pápai tizedjegyzékben már templomos helyként volt jelölve. 1333-ban papja Márk ötven kis dénárt fizet. 1426-ban Pálnak hívják a boglári plébánost. Háromszáznyolcvan év telik el, hogy a török időkben elpusztult ősi egyház helyett, új temploma legyen Balatonboglárnak. Gyulai Gaal Gaston egyházi elnök már 1912-ben létrehozza a templomépítő alapot 300 korona alaptőkével. 1918-ban megvásárolják a Gut-féle ingatlant, de a templom építése anyagi okokból hosszú időkre eltolódik. Ekkor a boglári egyházközség a györöki plébániához tartozik. 1925-ben Erdélyből érkezik Szentiványi Róbert. Ő Boglár első plébánosa, aki teológia tanár volt. A misézés továbbra is a dombon a körmendi kápolnánál van. A plébános a kápolna külső oldalára tábori oltárt állíttat. Ennél az oltárnál tartotta első boglári miséjét 1931 tavaszán a veszprémi püspök Rott Nándor által boglárra templomot építeni küldött fiatal plébános Varga Béla.

Catholic Temple

In 1211, Boglar was signed as a Templar place in the Papal tithe-. In 1333, Mark the priest paid 50 Denars. In 1426, the priest of Boglar was called Pál. 380 years passed by after the Turkish times to see a new church in Balatonboglar, because the previous one has been destroyed. Gaston Gaal Gyulai parochial president in 1912 made a church builder found with a stock of 300 crowns. In 1918 they bought the Gut property, but the building of the church was delayedd for a long time, because of financial circumstances. In 1925, Robert Szentiványi arrived from Transylvania. He was the first priest of Boglar, a theology teacher. The masses were still held on the hill, near to the Körmendi Chapel. The priest had a field altar set up outside of the chapel. At the altar, his first mass in Boglar was 1931 by Béla Varga, who was sent here by Nandor Rott, the bishop of Veszprém.