Jazz és a Bor fesztiválja nyaranta a Helyiérték Egyesület szervezésében www.helyiertek.hu

Vízbelépő Lány

Pillanatkép a Borudvarban

Bugaszegi Téglagaléria - "a kikapcsolódás és megnyugvás fészke".

Ködös kápolna-domb

Jégjanicsárok

Esti kikötő

Az első ülésen a képviselő-testület minden tagja jelen volt, ahol 21 nyílt, 2 zárt napirendi pontot szavaztak meg.

Az első pont beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb eseményekről, valamint a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szólt.

Eszerint:

- a gépi hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkák elvégzésére adott ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Boglári Kék Bálna Kft. ajánlatát fogadta el.

- a közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés megkötéséről döntött.

- a Kodály Z. u. 61. számú ingatlan tulajdonosai kérelmét elutasította ingatlanuk korábban kisajátított területrész visszavásárlására vonatkozóan.

- hozzájárult a „Segítő kezek” Alapítvány működésének határozatlan ideig történő meghosszabbításához, éves beszámolási kötelezettség mellett.

- az Önkormányzati Tűzoltóság részére 1 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosított.

- 300.000,- Ft támogatást biztosított a Boglári Általános Iskolát Támogató Alapítvány részére sítábor utazási költségeire.

- a szennyvízelvezető rendszer működtetésére vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés elfogadásáról döntött.

- módosította a határidő tekintetében a Magyar Posta Zrt. és a Centrum Irodaházak Kft. részére megküldött településképi kötelezést.

- Szántó Botond részére megállapított településképi kötelezést továbbra is érvényben tartja.

- bérlakás lakásbérleti szerződések megkötéséről döntött.

- bérlakás bérletére vonatkozó igényeket elutasította.

A polgármester részt vett az adventi gyertyagyújtáson, BAHART közgyűlésen, Balatonlellén a János-napi boráldáson, rendkívüli testületi ülésen, újévi köszöntésen a jégpályán. Fogadta Ormelle testvérvárosi küldöttségét, jelen volt a városi pótszilveszteren, és a katolikus templomban tartott újévi koncerten. A jégpályáról interjút adott az M1 csatornának, részt vett a megyebálon. Köszöntötte a nagyadózó vállalkozásokat a Fischl-házban. A vietnámi nagykövet meghívására köszöntötte a holdújévet, a Gellért szállóban tartott fogadáson. Volt interjú a városi tv-vel, tárgyalás az intézményvezetőkkel a költségvetésről, és megnyitották az ökumenikus imahetet az evangélikus templomban. Újborkóstoló, tárgyalás a strandfejlesztésről a Magyar Turisztikai Ügynökség budapesti irodájában, iskolabál követte ezeket. Tájékoztatta a Közterület-fenntartó Szervezet munkatársait a lehetséges átszervezésről, Kalinovaci testvérvárosunkban tett rövid látogatást, és részt vett a Mathiász János Szakközépiskola szalagavató ünnepségén, fogadta Móring József Attila képviselőt, és jelen volt Siófokon, Felügyelő Bizottsági ülésen, aztán Zichy Eszter, a Habsburg Alapítvány munkatársa látogatta meg, amit a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság ülése követett.

Hat újszülött kisfiút és egy kisleányt megérkezésük, valamint Burics Lászlónét, Óváry Józsefnét és Harangozó Józsefnét köszöntötte születésnapjuk alkalmából.

Átruházott hatáskörben hozott döntések:

Települési támogatás (rendkívüli élethelyzetre) 15 fő 450.000.- Ft

Települési támogatás (halálesethez) 3 fő 180.000.- Ft

Települési támogatás (krízishelyzetre) 4 fő 442.000.- Ft

Települési támogatás (születéshez) 9 fő 520.000.- Ft

Települési támogatás (tűzifára) 9 család 360.000.- Ft

Települési támogatás (lakhatáshoz)/év 2 család 80.000.- Ft

Iskolakezdési támogatás 2 gyermek 20.000.- Ft

Nyugellátásban részesülők támogatása 1.521 fő 15.210.000.- Ft

A jegyzőhöz intézett kérdésben Kalász Zoltán megerősítést kért a polgármesteri szabadságok ütemezéséről, hogy az eddig elmaradottakhoz képest, ezután, a szabályzatban régóta meghatározott módon, minden év elején kapjon tájékoztatást a testület a ki nem vett napokról (amit március 31-ig lehetne érvényesíteni). Polgármesternek idén már nincs tavalyról áthozott szabadsága.

Keserű Zoltán, az előző ülésen kér ingatlan- és iparűzési adó-mentesség lehetőségéről érdeklődött. Ez ügyben, a kormány tervezett döntését követően tud az önkormányzat pontosabban a kedvezményekről dönteni.

A polgármester szerint az állam kezd kivonulni Boglár támogatásából, mert az adóerő-képességünk növekszik, mert ez jó, abból a szempontból, hogy erősek a boglári vállalkozások, és ezt érzékelhetjük is, mert óriási az iparűzési adóbevételünk. (Ennek megoszlásáról nem volt szó, így ez a kijelentés feltételezhetően a nagyobb vállalkozásokra, és a pályázati projektekben résztvevőkre vonatkozhat inkább.) Emiatt például, a közvilágításra sem kapunk támogatást, azt magunknak kell megoldani. Ha meglesz a kormánydöntés, a kedvezmény bevezetését támogatni fogja.

Sziberth László felhívta a figyelmet, hogy az első lakáshoz jutó fiatalok építményadó-mentességéhez nem kell döntésre várni. (Azaz, nem történtek lépések ennek kapcsán sem, holott az előző ülésen meg lett ígérve.)

Többször kérte már a városképi rendelet érvényesüléséről, a tárgykörben történt intézkedésekről a beszámolót, illetve, hogy ez legyen a lejárt határidejű beszámoló része. Ez ismét nem történt meg, de ezentúl is szóvá fogja tenni. Ebből az derül ki, hogy vagy nem történt intézkedés, vagy nem készült beszámoló.

Ugyanez történt a 2019. május 6-i, testületi döntéssel, a strandok, játszóterek, parkok karbantartási, felújítási igényével kapcsolatban, azt ígérte polgármester úr, hogy később kerül a testület elé. Beterjesztett költségvetéssel rendelkeznek, szerette volna ezt egész csomagban látni.

Polgármesternek január 14-én, négyen küldtek egy ímélt, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően, ahogy januárban a költségvetést meg szokta tárgyalni az összevont bizottsági ülés - ezt testületi ülésen is tárgyalják. Hallja a választ előre, hogy "el lehetett volna menni bizottsági ülésre". Megkaptuk a választ Államháztartási törvényre, SzMSz-re, és minden egyébre hivatkozva, de az Önkormányzati törvény úgy szól (44. §): az ülést össze kell hívni 15 napon belül, a települési képviselők egynegyedének indítványára. Úgy gondolja, Boglár sem törvényen felüli - nem sikerült eleget tenni az Ötv-nek, nagyon sajnálja.

Köszöni a strandfelújítás ügyében kapott választ, beszámolót szeretne látni, az újonnan megállapított határidők lejártakor a hiányosságok pótlására, hogy mit sikerült ebből teljesíteni. Jankovich telerpől és sok más helyről érkezett észrevétel - a polgármester szerint csak Jankovich-telepről - képviselő úr örül, hogy van köztük elégedett ember. Az áprilisi testületi ülésen szeretne erről egy beszámolót hallani.

Az előző, novemberi ülésen elfogadta a testület az átruházott hatásköri jegyzéket az SzMSz mellékleteként. Nem kérdezi, hogy történt-e ennek szellemében intézkedés, de a jegyzőtől megkérdezi: hogyan harmonizálja ezt a jegyzéket hatályos rendeleteikkel? Mi van érvényben? Ugyanis az átruházott hatásköröket a vagyongazdálkodási és beruházásokról szóló rendelet szabályozza. Várta, hogy talán sikerül erre az ülésre beterjeszteni, hogy az egységes jogharmonizáció létrejön. Nem sikerült. Így kérdezi, minek a szellemében jár el polgármester az átruházott hatáskörben, amikor a hatályos rendeletünk máshogyan szabályoz?

Az előző ülésen, a sokat vitatott, tízezer forintos támogatás kapcsán azt mondta a jegyző, hogy ezt a szociális ellátásokról szóló rendeletben szeretné látni. Akkor el lett mondva, hogy annak nem ott van a helye. A Kúria decemberben döntött egy ugyanilyen ügyben, a döntés egy szakasza: "A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény által intézményesített települési, pénzbeli támogatás, önkormányzati törvénnyel történő, nem szociális szempontú szabályozása ellentétes e törvényben meghatározott rászorultsági elvvel, meghatározott kor elérése, illetve nem elérése nem tekinthető szociális szempontnak. A Kúria megsemmisítette az illető település ugyanilyen döntését. Kéri a következő testületi ülésen felhozni, mivel bizottsági előkészítést igényel a rendelet módosítása.

A jegyző válaszai: a rendeleteket folyamatosan karban kell tartani és harmonizálni kell, a felvetetteket megvizsgálják, és, ha kell, módosítják.

A városképi üggyel kapcsolatban, a három adódó esetben tájékoztatva lett a testület, döntés is született, ezért nem lett tájékoztatásul behozva.

Sziberth László kérdezi Pór Péter főépítészt - szerinte is csak három kérdéses ügyben kellett lépéseket tenni? Ő erről a három elindított ügyről tud, de javaslat esetén megvizsgálja.

Polgármester: A városközpont, a Piero's melletti terület, a posta el van indítva.

Szibert László: A Kastélyszállótól elkezdve tudnám folytatni a sort, csak sétálni kell a városban.

Polgármester: A város csak akkor tud ebben lépni, ha szakmai véleményt kap.

Főépítész: A kastélynál az a gond, hogy nem a településképi rendelet szabályozza, ha valaki nem tart rendet az udvarán. Ez a településrendészet, vagy nem tudja, kinek a dolga.

Polgármester: A településkép egy komplett program, a város is szeretné, ha ezt hatékonyan tudná alkalmazni.

A második napirendi pontban az önkormányzat 2020. évi költségvetése került sorra. Itt 170 dolgozóról van szó, és másfél milliárd forint bevételt hagynak jóvá a rendelettel, aminek főösszege, 2,3 milliárd Ft. Ez a fejlesztések költségvetése.

A másfél milliárd forintból, ami a működtetésre szolgál, tartalmazza, 600 millió a bér, 110 millió a járulék, és 600 millió a dologi kiadásokra. Majdnem ugyanennyi jut fejlesztésre.

Az összevont bizottság elnökének tájékoztatása szerint elfogadták a költségvetést, azzal a kiegészítéssel, hogy a civil szervezetek támogatására szánt 5 millió forintot 1, 3 millióval emeljék meg, valamint a 4.§ egészüljön ki az alábbi szöveggel, hogy a Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői esetében, Magyarország 2020. évi, központi költségvetéséről szóló, 2019. évi 71-es törvényben kapott felhatalmazás alapján az illetményalap 55.000.- Ft legyen.

Kalász Zoltán képviselő az eljárási renddel kapcsolatban tett fel kérdést: miért nem tárgyalták előtte külön előterjesztésben a BB fesztivál támogatásának a kérdését? Hogy érkezett egy kérelmező levél, és az bekerült a költségvetésbe, az nem logikus. A médiáról sem esik említés, mégis szerepel 3 és 8 millióval. Ugyanakkor anomália, hogy mást mutat a szöveg, és más a vége, és egészen más az előterjesztés, ami ezt tárgyalja, illett volna ezt is tárgyalni, mint a Helyiértéknél. Vannak olyan számok, amik kiugróan magasabbak, mint a tavalyiak - a hirdetési összeg nagyobb, ha jól adta össze, a képviselő-testületnek nagyobb a költségvetése, mint ahogy polgármester úr mondta, hogy olcsóbb lesz. Jó-e a megfigyelése, hogy állami szinten ugyanannyit kapunk, mint tavaly, viszont a kiadásaink elmozdultak. Kisebb tételek, de van, ami az eddiginek többszöröse. (ezután nem érthető az elhangzott szöveg.)

Polgármester: neki kellett volna elmondani előbb - a BB-ről nincs döntés. Egy ajánlatot kaptak a tavalyi szervezőtől, ebben semmiféle tartalomegyeztetés nem történt. Azért került a költségvetésbe, mert elképzelhető, hogy szerepelni fog. Ez inkább biztosítéka annak, hogy lesz Szüreti Fesztivál 2020-ban.

A Kultkikötővel könnyebben vannak, ők szerződést is hoztak, korrektebb, már itt van, hogy mit kapunk.

Kalász Zoltán: a költségvetés, az egy (nem érthető), de, ha azt mondják, hogy mindent lehet mozgatni, akkor nagyon sok ember arra fog számítani, meg pályázatnál is, ha dönt a testület, hogy ez ennyi lesz, akkor ahhoz fog ragaszkodni. Ezt én a tartalékba tettem volna, mert így, hogy el lesz fogadva, ez így lesz kihirdetve. Ezek után, ha előre közöl a testület egy pozíciót, ha ez megegyezik az ő kérésükkel, utána a tárgyalásból nagyon nehéz kijönni. Vagy a Kultkikötő - itt fog dönteni a testület, utána lesz, hogy az előterjesztéssel foglalkozni kéne. Rossz a sorrend, a részleteiben kellene először dönteni. Az eljárási renden kell javítani.

Légli Ottó felvetésére, példaként, hogy a tavalyi fesztiválról sem az év elején volt, a költségvetésben döntés, és meg lehetett oldani, azért különbség van az előre tervezhetőség és a szerződés felbontása adta helyzet között.

Szalai Tünde szerint eddig nagy szigor volt. Most olyan tételek, ahol nincs egy sor sem, hogy kéri, azt is csak azért rakták bele, hátha kérni fogja? Úszóiskola, Mozdulj, Balaton!, jégpálya. "Adjátok meg nekünk azt a fél milliót - nem kértük!"

Polgármester: A lehetőség, amit ma a testület elfogad, és ez nem kőbe vésett. A legfontosabb az intézmények működtetése, aztán a fejlesztések, a többi része pedig képlékeny marad.

Módosító javaslatokra került aztán sor.

Keserű Zoltán: sajnálta, hogy a kislaki művelődési ház rekonstrukciójánál semmi nincs tervezve. Tavaly elindult egy folyamat, több terv született, dolgoztak rajta, egyhangúlag támogatta a testület a bővítést, ami fiatalnak, idősnek nagy örömére szolgálna, rendbe tenni a közösségi teret, könyvtárat, művelődési házat, orvosi rendelőt - és ez a folyamat itt megrekedt. Közben, ami öröm, a három utcára költöttük, ami kell, de azt gondolja, a rekonstrukciót folytatni kell, és az utcákat, akár évente egyet-egyet rendbe lehetne rakni.

Polgármester: az a javaslat született, hogy az önerős fejlesztéseket tegyük a második félévre. Sok ígéretük van, kis türelmet kér, cégátalakítás, TOP-os pályázatok kifuttatása és egyéb feladatok miatt.

Sziberth László úgy gondolja, eldöntött kérdésekről beszélnek, annak ellenére elmondaná, lehetnek gyönyörű szép fejlesztések, egyet nem szabad elfelejteni, ez pont ugyanolyan, mint a saját otthonunk. Ha nem tartjuk karban, akkor megnézhetjük évek múltán. Már múlt évben kérte, teremtsék meg azt a karbantartási, felújítási alapot arra a körre, ami a testületi határozatban megnevezésre került. Sem az, sem az ezévi karbantartási igény nem készült el. A másik, célozzák meg azt, hogy öt év múlva csak portalanított utakkal rendelkezzünk Bogláron és Szőlőskislakon. Megfelelő szakaszolással, terveztetéssel, hogy engedélyek birtokában legyenek, és ezt osszák be öt évre az anyagi lehetőségek függvényében.

Szó volt a béremelésekről - az állami normatíva nagyságrendben nem változott, ehhez képest önkormányzati szinten 10-11%-os az emelés, amit nem fedez a normatíva. Reálértékben folyamatosan csökken az önkormányzat fejlesztési lehetősége a bérköltségek miatt.

Azt mindenkinek látnia kell, az előző öt évben az előző testület tudatosan készült arra, hogy az öt éve elnyert két, nagy pályázat megvalósításra kerülhessen. Tudatosan készült arra, hogy minden évben megtakarított sok tízmillió forintot, hogy ne úgy járjon Balatonboglár, mint sok, más település, hogy a pályázatot vissza kell adni, mert az évek alatt bekövetkezett bér- és anyag áremelések nyomán nem tudja megvalósítani. Ezt Balatonboglárnak nem kellett megtennie, mert az előző testület megspórolta annak árán is, hogy a saját fejlesztéseket visszafogta, annak reményében, tudatosan, hogy ez a két nagy pályázat megvalósulhasson. Azt kéri, a következő testületi ülésre készüljön egy felmérés azokról az utcákról, amiknek a burkolása szükséges lenne, illetve a karbantartási, felújítási alap tekintetében egy nagyságrendi összegről öt évre.

Sziberth László örül, hogy (az előzőleg elhangzottak alapján) a polgármester az ígéret földjén született, ez a költségvetés azt tükrözi. Az a javaslatuk, hogy a beruházási elemek kerüljenek vissza újabb egyeztetésre, ha ez így történik, a költségvetést el tudják fogadni.

Az intézményi szolgáltatási önköltségek meghatározását és az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítását a testület egyhangúlag, felvetés nélkül elfogadta.

A képviselő-testület 2020. évi munkaterve kapcsán Szalai Tünde kérte az Értéktár Bizottság ülését, ami a tervből kimaradt, novemberre ütemezni.

Kalász Zoltán kérdésére tisztázva lett, hogy a hat plusz egy ünnepi testületi ülés törvényi előírás, amit a rendkívüli ülések meghatározatlan száma bővíthet.

Szibert László szerint a rendkívüli testületi üléseket csökkenteni lehetne azzal, hogy ne hetente ülésezzenek (amire volt példa), inkább tartsanak egy rendes ülést egy hónapban, semmint négy rendkívülit hetente.

A Halker Kft., Lelle Liget Kft.,Németh Csaba HÉSZ módosítási ügye, a 272/43 hrsz-ú ingatlan kijelölése értékesítésre, és a Siófoki Tankerületi Központ tájékoztatása a 2020/21-es tanév körzethatárainak tervezetéről pontok egyhangú elfogadása után a 2020. évi civil pályázati kiírás került sorra. Szalai Tünde érdeklődött, ki fog ebben a kiírásban dönteni. A testület, a márciusi ülésen. Nem a bizottság, az javaslatot ad, a testület pedig véleményezi. - volt a polgármester válasza.

A Kultkikötő együttműködési megállapodása túl van a bizottsági szakaszon, beszámolójukat elfogadták. Nagy Viktor ügyvezetőt kérés nélkül szóra hívta a polgármester, Kalász Zoltán ismét eljárási pontosításra hívta fel a figyelmet, hogy a megállapodás előtt érdemes lett volna programkínálatból választani, hogy mi kerüljön Boglárra. Nagy Viktor ezt már általuk is bevezetni szánt dolognak tartotta, az elkövetkezendőkben, az adott évi beszámolóhoz automatikusan hozzá fog tartozni a következő év műsorterve és lehetőségei.

A Helyiérték Egyesület beszámolóját is egyhangúlag elfogadta a testület.

A területhasználati engedély iránti kérelem az IBCC Nemzetközi Pontyfogó Kupa kapcsán a bizottság azt a módosítást kérte, hogy a Jankovich-telepi programon gépkocsik csak a kipakolás-bekapcsolás idején tartózkodhassanak a parton.

Ki fogja ezt ellenőrizni? - kérdezte Kalász Zoltán. Minden évben elment oda, és minden évben gondot okozott, minden évben volt ott autó.

Polgármester jelezte, a jegyző ellenőrzi.

Sziberth László: Két éve ugyanezt a színjátékot játsszuk el - ugyanúgy benne volt a szerződésekben, hogy nem hajthat be, csak a berakódás és kirakódás idejére. Mindenki bent állt, és messze magasan nem foglalkozott azzal, hogy mit fogadott el, és mit írt alá. Ha nem tudunk érvény szerezni ennek, akkor felesleges bármit elfogadni. Két éven keresztül nem sikerült, mondván, hogy hétvégén nem dolgozik a közterület-felügyelő, neki is jár a szabadidő. Akkor ki fogja ellenőrizni? Meg este nem dolgozik, mert kevesen vannak. Ugyanez van a Platánon.

Ki kell mennie egy embernek, aki hatáskörrel rendelkezik - ami nincs.

A polgármester szerint ellenőrizni kell, bár mást ez nem zavar. (?)

A területhasználati engedély iránti kérelmet, a Mórocz Géza Emlékversenyhez elfogadták, Kalász Zoltán kérte a Pro Urbe díjjal kitüntetett ember emlékére rendezett alkalomra különdíj felajánlását.

Az intézmény átalakítás, ami a polgármester szerint viharokat gerjesztett az előzetes hírekből, de szerinte nincs ebben akkora történet, ami indokolná. A dolgozók ebből semmit nem vesznek észre, a városnak ez csak jó. A Közterület-fenntartó szervezet és az Urányi János Sportközpont összevonásával, a költségvetési intézményből, ami a város pénzét költi, egy nonprofit gazdasági társaságot hoznak létre. Teljesen bevett cégforma, minden városban már ez működik, inkább a mienk kuriózum.

Szabó György vezetői megbízását vissza kell vonniuk. A leendő kft. vezetősége dönthet majd a vezetői megbízásokról, a testület nem.

Az átalakítás nem ördögtől való dolog, ezt mindenhol meglépték már, hogy modernebbül, gazdálkodás szemlélettel.

Légli Ottó szerint a polgármester által felvázoltak a jövőt jelentik, pénzügyi szempontból jobban megfelel a nonprofit szervezet. Ha ez a cég jól dolgozik, jobbak lehetnek a jövedelmi viszonyok is.

Polgármester: ez is egy vicc, hogy a közalkalmazottakat azért vesszük át az állami minimálbérrel, mert a közalkalmazotti bértábla az ennek kb. a fele.

Szalai Tünde: icipici deja vu-ja van. Két kérdése merül fel. Érti, hogy kft-ként üzemeltetni két, állítólag egymáshoz klappoló intézményt az jópofa történet, volt erre már példa sok helyen, szerinte azok a kft-k, amiket a polgármester említett és jól működnek, egészen más konstrukcióban vannak, akár Fonyódot, akár mást néznek. Ez csak személyes véleménye. Érti, hogy a közalkalmazott, aki átmegy a kft-be, sokkal többet fog teljesíteni, és lesz több pénze - ez is igaz, ha lesz belőle jó sok pénze, mert eddig, amiket hallott, az mind, egy az egyben arról szól, hogy milyen bevételi források lesznek, többet tudnak termelni. Készült-e erről bármilyen üzleti terv? Eddig volt két vezető, ebből most lesz 3-4 fő, akik biztos nem közalkalmazotti bérért vállalják majd az ügyvezetői pozíciót. A fenntartás, ahogy az ülés elején is elhangzott, azon is lehet gondolkodni, hogy a körülötte lévőket, amit átvesz a kft, mennyibe fog kerülni. Abszolút nincs meggyőzve a gazdaságosságról, örülne, ha látna a másik oldalon is ezekről számot. A közalkalmazottaknak pedig üzeni, hogy jól gondolják meg. Mert kérhetik a majdani ügyvezetést, hogy vegyen figyelembe dolgokat, legfeljebb rámondja, hogy nem.

Polgármester - nem pesszimista az ügyvezetéssek kapcsolatba, a testülettől fogja kapni a kinevezést, elláthatjuk olyan instrukciókkal, amivel nem fog visszaélni, bizalom kérdése minden. Semmi nem változik, csak a vezetés lesz más. Az Urányihoz nem tud mit hozzátenni, városi szakterületként működött. Nyilván piaci alapon, de ez nem jelenti azt, hogy a helyi sportot nem lehet támogatni, a nonprofit kft. továbbra is a város érdekeit kell, hogy szolgálja.

Ott van még a kormányhatározat, ami kimondta az Urányi átvételét az állam felé. Még azt nem tudjuk, az állam végre akarja-e hajtani.

Kalász Zoltán - kb. kilenc éve volt a javaslat, hogy bölcsődét, óvodát, iskolát össze kell vonni, akkor is volt tiltakozás, az idők szavát nem értettük meg, aztán rájött az állam, hogy nem lehet egy szociális meg egy oktatási-nevelési intézményt összevonni. Ez csak úgy elment, mély hallgatásba. Az összevonás - ha egy olyan szervezetet át akarunk alakítani, aminek 400-410 millió a támogatása (KFSz.)és 6 millió a bevétele, a két intézmény összevonását abszolút nem érti. Lehet példálózni más városokkal, ahol egészen más a helyzet, ismeri Fonyódon, piac, meg egyebek vannak, semmi hasonlóság nincs a két város kondíciója között, hogy lehessen ezt mondani. Ebben a sportnak a sokadik sérülését érzem. Ha beteszünk egy olyan szervezetet a másik mellé, nem tudom, milyen hasonlóság van a közerület-fenntartó szervezet, meg egy uszoda, csarnok sportszervezése között. Nem látom a kapcsolatot - miért legyen az egyik nyereségesebb, majd elviszi a gyengéhez? Itt vannak vállalkozók, nem akarja elhinni, ha két szegény csoport találkozik, majd az önfinanszírozás útjára fog lépni - megkérdezem, hogyan? Magyarországon nincs egyetlen olyan sportlétesítmény, ami nyereséges lenne. Mindegyik állami támogatásból működik. Azért vannak másnak az adói, hogy közfeladatot lássanak el.

A "gödörnél" ez mindig háttérbe került. A sportot, ha nézzük, csak eltűnt egy labdarúgó szakosztálynak a felnőtt csapata, és nem véletlenül félnek az átszervezéstől, mert profitorientált alapon csak azok kerülhetnek be, azért ezt mindenki gondolja át. Biztonságosan fog működni a sport?

Tuli Szilárd - nem lát semmi aggályt, miért ne tudná a városgazdálkodás ugyanúgy üzemeltetni?

Kalász Zoltán - nyilván azok fognak előtérbe kerülni, akik többet tudnak fizetni. Abban nem hiszek, hogy egy összevonás megoldja. Ha valamivel nem tudunk mit kezdeni, amikor átszervezzük, annak a 90%-a nem váltotta be a reményeket. Az átszervezésnek egészen más oka van, ezt is tudjuk.

Sziberth László - hogy nem károsodik a város sportja, azt pár éve már hallottuk, utána történt, ami történt - kísértetiesen ezt hallottuk pár évvel ezelőtt is. Nem irányt szabunk, és nem elveket fogadunk el - el kell olvasni a határozati javaslat első pontját: a Közterület Fenntartó Szervezetet, mint költségvetési szervét 2020. április 30. napjával megszünteti. Az Urányi János Sport és Szabadidő Központ üzemeltetését 2020. május 1. napjával átadja a Városüzemeltető Kft-nek.

Ez nem irány, nem elv, ez egy konkrét döntés. Döntéssorozatról beszélünk. Adott keretei között jól működő intézményt adunk át, mert, ugye, polgármester úr is mindig elégedett volt a KFSZ teljesítményével, mindig tiszteletteljesen megköszönte az elvégzett munkájukat, és egy jól működő, szakfeladatot ellátó Urányit vonunk össze, mert azért nem szabad elfelejteni, hogy kis híján 50%-át megtermeli bevételből a költségeinek a sportlétesítmény, ami nem mindig volt így, ezt is tudjuk. Szent meggyőződése, hogy minden település más és más, nincs értelme uniformizálásnak csak azért, mert más település átalakította erre, arra, amarra, mert ez a jövő útja... Jól működő formák vannak, nem akarok 10-20 km-es körzetben lévő településekkel, ahol változatlan, ugyanilyen formában intézmény üzemel, és kitűnően működik.

Ha az Áfa-igénylésről beszélünk, az befizetéssel is jár, nem csak visszaigényléssel. Az, hogy mennyi a bevételi oldala jelenleg a szakfeladaton lévő Urányinak, illetve az intézmények, az egy dolog. A következő pontban a parkolóórák bevételéből származó összeg is oda folyna be. Annak is van, természetesen terhe, mind a parkolóórák beszerzése, ellenőrzése, karbantartása, és ezek költsége. Nonprofit kft. Mindannyian ismerjük egy kft felépítését. Itt már elhangzott az irányítás. Külön könyvelő kell, nem ingyen működik, és, ami a legfontosabb számára: jó pár év alatt elérték azt a célt, hogy az intézmények könyvelése integrálódott a hivatalba, minden számla több kézen ment keresztül, minden számla ellenőrizhető volt. Innentől kezdve olyan szektort teremtenek, amire rálátása van az önkormányzatnak, de közvetlen ellenőrzése nincs. Pontosan az ellenkező irányba indulunk el, mint, ami célt megfogalmaztunk pár évvel ezelőtt - mindenki tegye hozzá, amit gondol emellé. 2+18 fő közalkalmazottat érint ez az átszervezés. Nem mond semmit, ki, hogyan gondolkodjon, de tény, hogy mikor a munkaviszonya megszűnik, az ezzel együtt járó jogosultsága is megszűnik. Elvi kérdésről beszélünk - mindaddig, amíg számszakilag valaki le nem tesz - vállalkozói szférában így működik - egy üzleti tervet, addig egy átalakítást soha nem hajt végre senki, amíg számszakilag egy üzleti tervet nem tesz elé, be nem bizonyítja, hogy ez úgy fog működni. Nincs előttük ilyen. Ennek nyomán javasolja a napirendről levételét, amíg erről számszaki kimutatás nem születik. Addig a napirendi pontot nem támogatja. Szabó Györgyhöz intézett kérdésére, miszerint a testülettő kapta-e a megbizatását, a válasz nemleges volt. A határozatot így kéri kivenni, ha ez így kerülne megszavazásra. Erről nem született testületi döntés. A határozati javaslatokból a 3. pontot kéri kivenni, hogyha ez így kerülne elfogadásra, nem a testület döntött Szabó György referensi megbizatásáról. Erről nem született testületi döntés. Hozzák vissza az előterjesztést, és számszakilag az előterjesztő támassza alá az átalakítás indokoltságát!

A jegyző szerint a megbízatásról a testület döntött.

Sziberth László kéri előkeresni azt a határozatot.

Név szerinti szavazást kér arról, hogy a napirendi pont le legyen véve, és üzleti terv birtokában legyen visszahozva.

Polgármester - azért hozták ide ez a pontot, mert eltökélt szándéka van a testület egy részének ahhoz, hogy ezeket a lépéseket meg kell tenni, ha mindig levennének bármit a napirendről, ha ötletük van, akkor soha nem mennének előre egy lépést sem.

Nem vesszük le a napirendről.

Sziberth László - akkor előre eldöntött kérdésről van szó, felesleges itt ülnünk.

Az előterjesztéshez csatolni kellett a hatástanulmányt, az hol van? Lehet gúnyolódni, emberekről döntünk.

Szabó György szót kér, amit a polgármester visszautasít.

Név szerinti szavazás a napirendi pont levételéről.

Név szerinti szavazás a határozatsorról.

Napirend után kérdezi Kalász Zoltán, mikor lehet szót adni, és kinek, ha hozzá akar szólni a napirendhez?

Polgármester - adok szót, és annak, akinek szót adok. A közönségből nem kell, hogy szót adjon, a testületi tagoknak szót ad. Kérdezi, kinek nem adott szót. Szabó György nem a testület tagja, nem ad szót.

Sziberth László - ez nem így van. Az SzMSz-ben az szerepel, hogy, aki a napirendhez kapcsolódik - mint a Kultkikötő esetén - annak a véleményét meghallgathatja a testület. Ez így van, egy érintett ember véleményét nem hallgatta meg a testület, ami a napirendhez kapcsolódott. Mert úgy döntött a polgármester.

Polgármester nem adott szót, mert szerinte nem volt fontos.

A továbbiakban a Jankovich-telepi listáról, parkolóhelyekről, a fizetős parkolásról, a strandfejlesztésről esett főképp tájékoztató jelleggel szó.

Sziberth László bízik abban, hogy a helyi vállalkozások kapnak megbízásokat.

------------------ egyben letölthető/nyomtatható PDF változatban  ------------------